Takashi Ueno

UenoTakashi sensei

Grandmaster Ueno Takashi (Chosui) Sensei was born on 21 February 1899 and lived in Funabashi, Chiba Prefecture.
His martial arts name were Tenshin (Heaven's Heart) and Chosui (Pure Water, which he received from Grandmaster Takamatsu Toshitsugu Sensei).
He was introduced to Grandmaster Takamatsu Toshitsugu Sensei by Grandmaster Sato Kinbei Sensei.
He had many Menkyo Kaiden (Grandmasterships) in Asayama Ichiden Ryu, Shinden Fudo Ryu Taijutsu, Shinto Tenshin Ryu Kenpo, Bokuden Ryu Jujutsu, Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Dakentaijutsu, Koto Ryu Koppojutsu, Gyokko Ryu Kosshijutsu, Kukishinden Ryu, Hontai Takagi Yoshin Ryu Ju-Jutsu, Gyokushin Ryu, Tenshin Shinyo Ryu Jujutsu, Yagyu Shingan Ryu Taijutsu, etc. ...
He passed away on 25 January 1976 at the age of 76.
He was the teacher of Fukumoto Yoshio Sensei, Kobayashi Masao Sensei, Kaminaga Shigemi Sensei, Sakagami Takejiro Sensei, Hatsumi Yoshiaki Sensei (Hamon), etc. ...